Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

vivre1

July 13 2019

vivre1
8789 4511 500
Całuje bo... ma pociąg.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 12 2019

vivre1
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
vivre1
vivre1
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaallay allay
vivre1
Reposted fromDennkost Dennkost viascorpix scorpix

July 07 2019

vivre1

July 01 2019

vivre1
Życie to wiel­ka res­taurac­ja ot­warta przez całą dobę. Ni­by ma bo­gate me­nu ale i tak połowa z tych rzeczy aku­rat się skończy, gdy będziesz chciał je zamówić. Kel­nerką w przykrótkiej spódniczce jest Przez­nacze­nie. Ty de­cydu­jesz, co chcesz zjeść, ale to od niej za­leży w ja­kim cza­sie i sta­nie ot­rzy­masz zamówiony po­siłek. Kręci z nią ochro­niarz-Los, le­piej na niego uważaj, bo nap­rawdę pot­ra­fi dać w kość. Pi­janym bar­ma­nem za ladą jest Szczęście i bar­dzo często nie tra­fia do two­jego kieliszka. Miłość - za­pom­niana przez wszys­tkich kuchar­ka - cza­sem tra­ci smak i źle przyp­ra­wi to i owo. Nadzieja pra­cuje tu tyl­ko ja­ko sprzątaczka. Przychodzi o dwóch po­rach - bar­dzo wcześnie i bar­dzo późno, to dla­tego niewiele osób ją spo­tyka, a reszta nie do­cenia jej pracy.
Różni ludzie mogą do­siąść się do two­jego sto­lika, ale pa­miętaj: na ko­niec uczty każdy i tak dos­ta­nie od­dziel­ny rachu­nek.
— internet
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viasoko soko
vivre1
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic via48hrs 48hrs
9666 75f6 500

Iceland, just the hint of the aurora looking out to the mountains beyond Thingvellir. A perfect night.

Reposted fromerial erial viamartinif16 martinif16

June 29 2019

vivre1
0051 2464 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viajustmine justmine
vivre1
8046 fa86 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaGaladriela Galadriela

June 28 2019

vivre1
4856 4cca
Reposted fromteijakool teijakool viapiehus piehus
vivre1
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatysiace-mysli tysiace-mysli

June 27 2019

vivre1
0933 54d5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatysiace-mysli tysiace-mysli
vivre1
Może niektórych kobiet nie da się poskromić.
Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał z nimi...
— Carrie Bradshaw

June 26 2019

vivre1
vivre1
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

June 23 2019

vivre1
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatalarcio talarcio
vivre1
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl